Zakres usług

Kancelaria świadczy swoje usługi zarówno na rzecz osób fizycznych jak i podmiotów gospodarczych, występujących w charakterze powodów, pozwanych, uczestników postępowań, poszkodowanych w procesie cywilnym, pokrzywdzonych w procesie karnym oraz osób fizycznych, przeciwko którym prowadzone jest postępowanie karne (podejrzanych, oskarżonych, skazanych), na wszystkich etapach postępowania włącznie z kierowaniem Kasacji/Skargi Kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Zakresem świadczonych usług objęte są w szczególności (wyliczenie to ma charakter przykładowy i nie zwiera wyczerpującej listy spraw jakimi zajmuje się Kancelaria):

Prawo Cywilne:

1. Prawo rzeczowe

Sprawy o prawa własności zarówno nieruchomości jak i rzeczy ruchomych (m. in. o naruszenie prawa własności, eksmisję, zniesienie współwłasności, rozgraniczenie nieruchomości, służebności drogi koniecznej, zasiedzenie, naruszenie posiadania).

2. Zobowiązania

Zobowiązania umowne oraz deliktowe [w szczególności: analiza (opiniowanie) i sporządzanie umów, negocjowanie umów, sprawy o zapłatę, odszkodowanie (za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie umów, z tytułu wypadków, za zniszczenia mienia lub uszczerbek na zdrowiu)]

3. Prawo spadkowe

W szczególności: przyjęcie spadku, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku (na podstawie: ustawy, testamentu), zachowek, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, zobowiązanie do wykonania/zmniejszenie zapisu lub polecenia, dział spadku

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze:

W szczególności sprawy o: rozwód (również klientów stale przebywających zagranicą), podział majątku wspólnego, ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, wyłączenie odpowiedzialności za zobowiązania drugiego małżonka, zwrot wydatków i nakładów na majątek osobisty, zniesienie wspólności ustawowej, umowy majątkowe małżeńskie. unieważnienie małżeństwa, stwierdzenie nieistnienia małżeństwa, separację, uznanie wyroku rozwodowego zagranicznego, alimenty (dochodzenie, obniżenie podwyższenie, stwierdzenie wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego), wypłacanie wynagrodzenia za pracę współmałżonkowi, ustalenie ojcostwa, uznanie dziecka, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka, przysposobienie, ubezwłasnowolnienie, przyznanie/pozbawienie/ograniczenie władzy rodzicielskiej, ustalenie kontaktów, powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców,

Prawo Kanoniczne

Kancelaria – współpracując, w tym zakresie z doktorantem w Instytucie Prawa Kanonicznego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie – oferuje doradztwo w zakresie inicjowania procesów o stwierdzenie nieważności małżeństw kościelnych

Prawo Pracy

Kancelaria reprezentuje przed Sądami zarówno pracodawców jak i pracowników w procesach należących do właściwości Sądów Pracy (zarówno rejonowych jak i okręgowych), na każdym etapie postępowania. Kancelaria nadto udziela porad prawnych oraz opiniuje i sporządza projekty umów o pracę, a także regulaminów.

W szczególności do typowych spraw w tym zakresie należą sprawy o:

 • przywrócenie do pracy,
 • uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
 • odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę,
 • odszkodowanie za dyskryminację,
 • odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy,
 • roszczenia o zapłatę wynagrodzenia,
 • sprostowanie świadectwa pracy,
 • wynagrodzenie za nadgodziny oraz pracę w porze nocnej.

Prawo Zamówień Publicznych

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną podmiotom uczestniczącym w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, zarówno zamawiającym jak i wykonawcom/dostawcom. W ramach świadczonej pomocy Kancelaria przygotowuje / opiniuje dokumentacje przetargowe, reprezentuje podmioty uczestniczące w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Prawo Karne / Wykroczeń

Kancelaria świadczy pomoc prawną zarówno osobom podejrzanym/oskarżonym (obwinionym) o popełnienie przestępstwa (wykroczenia) – występując w charakterze obrońcy na wszystkich etapach postępowania, jak i osobom pokrzywdzonym przestępstwem w dochodzeniu ich roszczeń w procesie karnym a także w postępowaniu cywilnym.

Prawo Handlowe / Prawo Spółek

Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną podmiotom gospodarczym zarówno osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą jak i spółkom prawa handlowego. W ramach świadczonych usług kancelaria sporządza / opiniuje: umowy spółek, zmiany umów spółek już istniejących (np. podwyższenie kapitału zakładowego w Sp. z o.o.), przygotowuje dokumentację niezbędną do rejestracji spółek w KRS  i inne.

Wychodząc naprzeciw naszym klientom, Kancelaria oferuje szeroki zakres usług obejmujących w szczególności:

 • udzielanie ustnych porad prawnych w bieżących sprawach klientów,
 • interpretacja przepisów prawnych (ustnie lub na piśmie zależnie od stopnia skomplikowania),
 • sporządzanie pisemnych opinii prawnych,
 • reprezentacja przed Sądami i innymi organami klientów kancelarii,
 • sporządzanie pism procesowych również dla osób nie korzystających z zastępstwa procesowego,
 • prowadzenie negocjacji w sprawach nawiązania, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego,
 • zakładanie/rozwiązywanie/przekształcanie Spółek Prawa Handlowego (również w zakresie odpowiednich wpisów w KRS).

Aktualności

lut 10, 2009

Witamy na nowej stronie

Witamy na nowej stronie naszej Kancelarii i zapraszamy do zapoznania się z zakresem świadczonych przez nas usług.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Adwokat
Ireneusz Maj

ul. Kilińskiego 16, 28-100 Busko-Zdrój
tel. kom. 606 319 885

e-mail: kancelaria@adwokat-maj.pl